Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


KINNITATUD

direktori käskkirjaga

nr 2-1/01 „31”  jaanuar 2022.a

 

Narva Vanalinna Riigikooli

õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 2022.a

§1. Üldsätted

 1. Käesolev kord on koostatud lähtudes «Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest» (vastu võetud 09.06.2010.a, RT I 2010, 41, 240, jõustumine 01.09.2010) § 27 lõike 4 alusel ning kooskõlas haridus- ja teadusministri 19.augusti 2010 määrusega nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” (RT I 2010, 60, 408 jõustumine 01.09.2010.).
 2. Narva Vanalinna Riigikool (NVRK - edaspidi kool) on keelekümblusmetoodikat rakendav põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena. Õppekeel on eesti keel. Kooli teeninduspiirkonnaks on Ida-Virumaa.
 3. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu varase keelekümblusprogrammi alusel töötavatesse põhikooli ja gümnaasiumi klassidesse.
 4. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem/eestkostja kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse, millele lisab:
 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi ning sünnitunnistuse või -tõendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 2. kui taotluse esitab lapsevanem/eestkostja, siis lapsevanema/eestkostja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 3. 1. klassi vastuvõtmisel lapse koolivalmiduse kaardi;
 4. 6-aastase lapse vastuvõtmise korral lasteaia soovituse või/ja nõustamiskomisjoni positiivse otsuse asuda 1. klassi õppima;
 5. põhikooli klassidesse vastuvõtmisel ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ning jooksva õppeaasta hinnetelehe;
 6. gümnaasiumiastmesse vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja ning jooksva õppeaasta hinnetelehe ja gümnaasiumiastme kursuste hinded.

Selle olemasolul ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist edastab lapsevanem/eestkostja kooli med.õele.

 1. Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.
 2. Kool avalikustab vastuvõtu tingimused ja korra veebilehel https://nvrk.edu.ee

§2. Vastuvõtu kord 1. klassi

 1. Dokumente võetakse vastu jooksva aasta 1. veebruarist kuni 15. märtsini. Kui esimesse klassi jääb vabu kohti, täidab kool need hilisemate avalduste alusel, mis laekuvad kuni 31. augustini.
 2. Varase keelekümblusklassi õpilaskandidaatide koolivalmiduse hindamiseks moodustab direktor jooksva aasta 1. veebruariks oma käskkirjaga 7-liikmelise vastuvõtukomisjoni ja määrab kindlaks selle töörežiimi. Komisjoni koosseisus on kooli direktor, õppealajuhataja, psühholoog, logopeed, 3 algklasside õpetajat. Komisjon viib õpilaskandidaatidega läbi vestlusi kuni jooksva aasta 31. märtsini. Vastuvõtukomisjon töötab ka nende õpilaskandidaatidega, kelle vanemad on vabade kohtade olemasolul avalduse esitanud pärast 15. märtsi.
 3. Komisjon töötab iga lapse individuaalse arengu huvides, mis võimaldab lapse täisväärtuslikku arengut õppides tulevikus keelekümblusmetoodika alusel ning tagab lapse positiivse suhtumise õpikeskkonda.
 4. COVID 19 leviku ajal ei tohi lapsevanem/eestkostja koolis viibida.
 5. Lapsevanemal /eestkostjal on õigus tutvuda lapse praktilise tööga.
 6. Kui õpilaskandidaate on rohkem kui vabu kohti, siis koostab komisjon pingerea, mille alusel võetakse õpilasi vastu vabanenud kohtadele kuni 31. augustini.
 7. Ühesuguse tulemuse korral on eelis keelekümbluslasteaia lõpetanul ja kandidaadil, kelle õed/vennad õpivad Narva Vanalinna Riigikoolis.
 8. Alates 12. aprillist teavitab kool vanemaid lapse 1. klassi vastuvõtmisest (info kooli kantseleis).
 9. Juhul, kui lapsevanem/eestkostja loobub vabatahtlikult lapsele eraldatud kohast koolis, antakse see järgmisele lapsele pingereas, mille on kindlaks määranud kooli vastuvõtukomisjon.
 10. Esimesse klassi vastuvõetud laste lõplikud nimekirjad esitab kool vormikohaselt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale 10. septembriks.
 11. Õppeaasta jooksul 1. varasesse keelekümblusklassi võetakse ka vabade kohtade olemasolul.
 12. Õppeaasta jooksul 1. varasesse keelekümblusklassi soovivate õpilastega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli õppealajuhataja, psühholoog ja logopeed. Komisjonil on õigus kaasata oma töösse eksperte (klassiõpetaja, aineõpetaja või klassijuhataja). Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon, klassiküpsus ja valmisolek õppida varase keelekümblusmetoodika järgi.
 13. Lapsevanemal/eestkostjal on õigus viibida vestluse juures.
 14. Komisjoni soovitused on aluseks õpilase keelekümblusklassis kohanemist toetava individuaalplaani koostamisel ja /või lapsevanema nõustamisel, leidmaks lapsele sobivamat õppimiskeskkonda.

§3. Vastuvõtu kord 2.-9. varajasse keelekümblusklassi

 1. 2.-9. varasesse keelekümblusklassi võetakse vabade kohtade olemasolul.
 2. 2.-9. varasesse keelekümblusklassi soovivate õpilastega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli õppealajuhataja ja psühholoog. Komisjonil on õigus kaasata oma töösse eksperte (eripedagoog, klassiõpetaja või aineõpetaja, klassijuhataja). Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon, klassiküpsus ja valmisolek õppida varase keelekümblusmetoodika järgi.
 3. Lapsevanemal/eestkostjal on õigus viibida vestluse juures.
 4. Komisjoni soovitused on aluseks õpilase vastuvõtmiseks keelekümblusklassi, kohanemist toetava individuaalplaani koostamisel või lapsevanema nõustamisel, leidmaks lapsele sobivamat õppimiskeskkonda.

§4. Vastuvõtu kord 10. klassi.

 1. Dokumente võetakse vastu jooksva aasta 16. juunist kuni 28. juunini. Kui kümnendasse klassi jääb vabu kohti, võib need täita hilisemate avalduste alusel.
 2. 10. klassi õpilaskandidaatide hindamiseks moodustab direktor jooksva aasta 10. juuniks oma käskkirjaga 3-liikmelise vastuvõtukomisjoni ja määrab kindlaks selle töörežiimi. Komisjoni koosseisus on kooli direktor ja 2 õppealajuhatajat. Vastuvõtukomisjon töötab ka nende õpilaskandidaatidega, kelle vanemad on vabade kohtade olemasolul avalduse esitanud pärast 28. juunit.
 3. NVRK-i 10. klassi võetakse õpilasi vastu ilma konkursita pärast NVRK-i põhikooli edukat lõpetamist aineõpetajate soovituste alusel.
 4. NVRK-i õpilased, keda ei võetud vastu aineõpetajate soovituse alusel, võivad seda teha üldistel tingimustel. (Vt p 6).
 5. Teistest koolidest võetakse õpilasi vastu eestikeelse vestluse ja kirjandi, inglise keele ning venekeelse matemaatikatesti alusel (kokku 1,5 tundi), arvestatakse õpilase motivatsiooni, põhikooli lõputunistuse hindeid ja lõpueksamid on sooritatud vähemalt 60%.
 6. Õpilane on gümnaasiumisse vastu võetud, kui on edukalt läbinud suulise vestluse ja sooritanud testid vähemalt 60%.
 7. Vestlust, mõtisklust ja testi saab sooritada perioodil 16. juunist kuni 28. juunini. Testide sooritamise täpne aeg lepitakse kokku kooli ja sisseastuja vahel isikliku vestluse kaudu või läbi telefoni. Testi sooritajal peab kaasas olema isikut tõendav dokument ja põhikooli lõputunnistus.
 8. Vestluse- ja kirjanditeemad ning matemaatika- ja inglise keele testi koostavad õppealajuhataja ja eesti keele, inglise keele ning matemaatika aineühenduse juhatajad. Materjalid kinnitab kooli direktor.
 9. Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilastele ja vanemale teatavaks hiljemalt 30. juuniks (info kooli kantseleis).
 10. NVRK võtab vabanenud kohtadele õpilasi vastu pingerea alusel kuni 31. augustini.
 11. Õppeaasta jooksul võetakse 10. klassi vabade kohtade olemasolul.
 12. Õppeaasta jooksul 10. klassi õppima soovijatega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli direktor, õppealajuhataja, psühholoog. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon ja valmisolek õppida NVRK-i gümnaasiumiklassis.
 13. Õpilasi võetakse vastu eestikeelse vestluse ja kirjandi, venekeelse matemaatika- ja inglise keele testi alusel (kokku 1,5 tundi), arvestades ka põhikooli ja 10. klassi tulemusi.

§5. Vastuvõtu kord 11.-12. klassi.

 1. 11.-12. klassi võetakse vabade kohtade olemasolul.
 2. 11.-12. klassi soovivate õpilastega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli direktor, õppealajuhataja, psühholoog. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon ja valmisolek õppida NVRK-i gümnaasiumiklassis.
 3. Õpilasi võetakse vastu eestikeelse vestluse ja kirjandi, matemaatika- ja inglise keele testi alusel (kokku 1,5 tundi), arvestades ka põhikooli ja gümnaasiumi õpitulemusi. Soovijal peab kaasas olema põhikooli tunnistus ja hinneteleht, ning väljavõte gümnaasiumiastme õppest – kursuste nimetused, kursuste arv klassiti ja kursuste hinded.
 4. Komisjon arvestab sh läbitud kursuste arvu.
 5. 12. klassi õppima asuda soovijal peab olema kaitstud uurimistöö.

§6. Lõppsätted

 1. Kord jõustub 2022. aasta 1. märtsil.

KINNITATUD

direktori käskkirjaga

nr 2-1/01 „31”  jaanuar 2022.a

 

Narva Vanalinna Riigikooli

õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 2022.a

§1. Üldsätted

 1. Käesolev kord on koostatud lähtudes «Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest» (vastu võetud 09.06.2010.a, RT I 2010, 41, 240, jõustumine 01.09.2010) § 27 lõike 4 alusel ning kooskõlas haridus- ja teadusministri 19.augusti 2010 määrusega nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” (RT I 2010, 60, 408 jõustumine 01.09.2010.).
 2. Narva Vanalinna Riigikool (NVRK - edaspidi kool) on keelekümblusmetoodikat rakendav põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena. Õppekeel on eesti keel. Kooli teeninduspiirkonnaks on Ida-Virumaa.
 3. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu varase keelekümblusprogrammi alusel töötavatesse põhikooli ja gümnaasiumi klassidesse.
 4. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem/eestkostja kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse, millele lisab:
 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi ning sünnitunnistuse või -tõendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 2. kui taotluse esitab lapsevanem/eestkostja, siis lapsevanema/eestkostja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 3. 1. klassi vastuvõtmisel lapse koolivalmiduse kaardi;
 4. 6-aastase lapse vastuvõtmise korral lasteaia soovituse või/ja nõustamiskomisjoni positiivse otsuse asuda 1. klassi õppima;
 5. põhikooli klassidesse vastuvõtmisel ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ning jooksva õppeaasta hinnetelehe;
 6. gümnaasiumiastmesse vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja ning jooksva õppeaasta hinnetelehe ja gümnaasiumiastme kursuste hinded.

Selle olemasolul ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist edastab lapsevanem/eestkostja kooli med.õele.

 1. Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.
 2. Kool avalikustab vastuvõtu tingimused ja korra veebilehel https://nvrk.edu.ee

§2. Vastuvõtu kord 1. klassi

 1. Dokumente võetakse vastu jooksva aasta 1. veebruarist kuni 15. märtsini. Kui esimesse klassi jääb vabu kohti, täidab kool need hilisemate avalduste alusel, mis laekuvad kuni 31. augustini.
 2. Varase keelekümblusklassi õpilaskandidaatide koolivalmiduse hindamiseks moodustab direktor jooksva aasta 1. veebruariks oma käskkirjaga 7-liikmelise vastuvõtukomisjoni ja määrab kindlaks selle töörežiimi. Komisjoni koosseisus on kooli direktor, õppealajuhataja, psühholoog, logopeed, 3 algklasside õpetajat. Komisjon viib õpilaskandidaatidega läbi vestlusi kuni jooksva aasta 31. märtsini. Vastuvõtukomisjon töötab ka nende õpilaskandidaatidega, kelle vanemad on vabade kohtade olemasolul avalduse esitanud pärast 15. märtsi.
 3. Komisjon töötab iga lapse individuaalse arengu huvides, mis võimaldab lapse täisväärtuslikku arengut õppides tulevikus keelekümblusmetoodika alusel ning tagab lapse positiivse suhtumise õpikeskkonda.
 4. COVID 19 leviku ajal ei tohi lapsevanem/eestkostja koolis viibida.
 5. Lapsevanemal /eestkostjal on õigus tutvuda lapse praktilise tööga.
 6. Kui õpilaskandidaate on rohkem kui vabu kohti, siis koostab komisjon pingerea, mille alusel võetakse õpilasi vastu vabanenud kohtadele kuni 31. augustini.
 7. Ühesuguse tulemuse korral on eelis keelekümbluslasteaia lõpetanul ja kandidaadil, kelle õed/vennad õpivad Narva Vanalinna Riigikoolis.
 8. Alates 12. aprillist teavitab kool vanemaid lapse 1. klassi vastuvõtmisest (info kooli kantseleis).
 9. Juhul, kui lapsevanem/eestkostja loobub vabatahtlikult lapsele eraldatud kohast koolis, antakse see järgmisele lapsele pingereas, mille on kindlaks määranud kooli vastuvõtukomisjon.
 10. Esimesse klassi vastuvõetud laste lõplikud nimekirjad esitab kool vormikohaselt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale 10. septembriks.
 11. Õppeaasta jooksul 1. varasesse keelekümblusklassi võetakse ka vabade kohtade olemasolul.
 12. Õppeaasta jooksul 1. varasesse keelekümblusklassi soovivate õpilastega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli õppealajuhataja, psühholoog ja logopeed. Komisjonil on õigus kaasata oma töösse eksperte (klassiõpetaja, aineõpetaja või klassijuhataja). Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon, klassiküpsus ja valmisolek õppida varase keelekümblusmetoodika järgi.
 13. Lapsevanemal/eestkostjal on õigus viibida vestluse juures.
 14. Komisjoni soovitused on aluseks õpilase keelekümblusklassis kohanemist toetava individuaalplaani koostamisel ja /või lapsevanema nõustamisel, leidmaks lapsele sobivamat õppimiskeskkonda.

§3. Vastuvõtu kord 2.-9. varajasse keelekümblusklassi

 1. 2.-9. varasesse keelekümblusklassi võetakse vabade kohtade olemasolul.
 2. 2.-9. varasesse keelekümblusklassi soovivate õpilastega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli õppealajuhataja ja psühholoog. Komisjonil on õigus kaasata oma töösse eksperte (eripedagoog, klassiõpetaja või aineõpetaja, klassijuhataja). Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon, klassiküpsus ja valmisolek õppida varase keelekümblusmetoodika järgi.
 3. Lapsevanemal/eestkostjal on õigus viibida vestluse juures.
 4. Komisjoni soovitused on aluseks õpilase vastuvõtmiseks keelekümblusklassi, kohanemist toetava individuaalplaani koostamisel või lapsevanema nõustamisel, leidmaks lapsele sobivamat õppimiskeskkonda.

§4. Vastuvõtu kord 10. klassi.

 1. Dokumente võetakse vastu jooksva aasta 16. juunist kuni 28. juunini. Kui kümnendasse klassi jääb vabu kohti, võib need täita hilisemate avalduste alusel.
 2. 10. klassi õpilaskandidaatide hindamiseks moodustab direktor jooksva aasta 10. juuniks oma käskkirjaga 3-liikmelise vastuvõtukomisjoni ja määrab kindlaks selle töörežiimi. Komisjoni koosseisus on kooli direktor ja 2 õppealajuhatajat. Vastuvõtukomisjon töötab ka nende õpilaskandidaatidega, kelle vanemad on vabade kohtade olemasolul avalduse esitanud pärast 28. juunit.
 3. NVRK-i 10. klassi võetakse õpilasi vastu ilma konkursita pärast NVRK-i põhikooli edukat lõpetamist aineõpetajate soovituste alusel.
 4. NVRK-i õpilased, keda ei võetud vastu aineõpetajate soovituse alusel, võivad seda teha üldistel tingimustel. (Vt p 6).
 5. Teistest koolidest võetakse õpilasi vastu eestikeelse vestluse ja kirjandi, inglise keele ning venekeelse matemaatikatesti alusel (kokku 1,5 tundi), arvestatakse õpilase motivatsiooni, põhikooli lõputunistuse hindeid ja lõpueksamid on sooritatud vähemalt 60%.
 6. Õpilane on gümnaasiumisse vastu võetud, kui on edukalt läbinud suulise vestluse ja sooritanud testid vähemalt 60%.
 7. Vestlust, mõtisklust ja testi saab sooritada perioodil 16. juunist kuni 28. juunini. Testide sooritamise täpne aeg lepitakse kokku kooli ja sisseastuja vahel isikliku vestluse kaudu või läbi telefoni. Testi sooritajal peab kaasas olema isikut tõendav dokument ja põhikooli lõputunnistus.
 8. Vestluse- ja kirjanditeemad ning matemaatika- ja inglise keele testi koostavad õppealajuhataja ja eesti keele, inglise keele ning matemaatika aineühenduse juhatajad. Materjalid kinnitab kooli direktor.
 9. Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilastele ja vanemale teatavaks hiljemalt 30. juuniks (info kooli kantseleis).
 10. NVRK võtab vabanenud kohtadele õpilasi vastu pingerea alusel kuni 31. augustini.
 11. Õppeaasta jooksul võetakse 10. klassi vabade kohtade olemasolul.
 12. Õppeaasta jooksul 10. klassi õppima soovijatega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli direktor, õppealajuhataja, psühholoog. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon ja valmisolek õppida NVRK-i gümnaasiumiklassis.
 13. Õpilasi võetakse vastu eestikeelse vestluse ja kirjandi, venekeelse matemaatika- ja inglise keele testi alusel (kokku 1,5 tundi), arvestades ka põhikooli ja 10. klassi tulemusi.

§5. Vastuvõtu kord 11.-12. klassi.

 1. 11.-12. klassi võetakse vabade kohtade olemasolul.
 2. 11.-12. klassi soovivate õpilastega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli direktor, õppealajuhataja, psühholoog. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon ja valmisolek õppida NVRK-i gümnaasiumiklassis.
 3. Õpilasi võetakse vastu eestikeelse vestluse ja kirjandi, matemaatika- ja inglise keele testi alusel (kokku 1,5 tundi), arvestades ka põhikooli ja gümnaasiumi õpitulemusi. Soovijal peab kaasas olema põhikooli tunnistus ja hinneteleht, ning väljavõte gümnaasiumiastme õppest – kursuste nimetused, kursuste arv klassiti ja kursuste hinded.
 4. Komisjon arvestab sh läbitud kursuste arvu.
 5. 12. klassi õppima asuda soovijal peab olema kaitstud uurimistöö.

§6. Lõppsätted

 1. Kord jõustub 2022. aasta 1. märtsil.