Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Narva Vanalinna Riigikooli

õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 

 

§1. Üldsätted

 1. Käesolev kord on koostatud lähtudes «Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest» (vastu võetud 09.06.2010.a, RT I 2010, 41, 240, jõustumine 01.09.2010) § 27 lõike 4 alusel ning kooskõlas haridus- ja teadusministri 19.augusti 2010 määrusega nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” (RT I 2010, 60, 408 jõustumine 01.09.2010.).
 2. Narva Vanalinna Riigikool (NVRK - edaspidi kool) on keelekümblusmetoodikat rakendav põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena. Õppekeel on eesti keel. Kooli teeninduspiirkonnaks on Ida-Virumaa.
 3. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu varase keelekümblusprogrammi alusel töötavatesse põhikooli ja gümnaasiumi klassidesse.
 4. Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul lapsevanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse, millele lisab:
 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 2. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 3. selle olemasolul ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 4. 1. klassi vastuvõtmisel lapse koolivalmiduse kaardi;
 5. 6-aastase lapse vastuvõtmise korral lasteaia soovituse või/ja nõustamiskomisjoni positiivse otsuse asuda 1. klassi õppima;
 6. põhikooli klassidesse vastuvõtmisel ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ning jooksva õppeaasta hinnetelehe;
 7. gümnaasiumiastmesse vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja ning jooksva õppeaasta hinnetelehe.
 1. Digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral ei pea sisseastuja või tema vanem taotlusele lisama isikut tõendavat dokumenti.
 2. Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.
 3. Kool avalikustab vastuvõtu tingimused ja korra veebilehel.

 

§2. Vastuvõtu kord 1. klassi

 1. Dokumente võetakse vastu jooksva aasta 1. veebruarist kuni 15. märtsi kella 15.30-ni. Kui esimesse klassi jääb vabu kohti, täidab kool need hilisemate avalduste alusel, mis laekuvad kuni 31. augustini.
 2. Varase keelekümblusklassi õpilaskandidaatide koolivalmiduse hindamiseks moodustab direktor jooksva aasta 1. veebruariks oma käskkirjaga 7-liikmelise vastuvõtukomisjoni ja määrab kindlaks selle töörežiimi. Komisjoni koosseisus on kooli direktor, õppealajuhataja, psühholoog, logopeed, 3 algklasside õpetajat. Komisjon viib õpilaskandidaatidega läbi vestlusi ja praktilisi töid kuni jooksva aasta 22. märtsi kella 15.00-ni. Vastuvõtukomisjon töötab ka nende õpilaskandidaatidega, kelle vanemad on vabade kohtade olemasolul avalduse esitanud pärast 15. märtsi.
 3. Komisjon töötab iga lapse individuaalse arengu huvides, mis võimaldab lapse täisväärtuslikku arengut õppides tulevikus keelekümblusmetoodika alusel ning tagab lapse positiivse suhtumise õpikeskkonda.
 4. Lapsevanemal (hooldajal) on õigus viibida vestluse juures ja tutvuda lapse praktilise tööga.
 5. Kui õpilaskandidaate on rohkem kui vabu kohti, siis koostab komisjon pingerea, mille alusel võetakse õpilasi vastu vabanenud kohtadele kuni 31. augustini.
 6. Ühesuguse tulemuse korral on eelis keelekümbluslasteaia lõpetanul ja kandidaadil, kelle õed/vennad õpivad Narva Vanalinna Riigikoolis.
 7. Alates 26. märtsist teavitab kool vanemaid lapse 1. klassi vastuvõtmisest (info kooli kantseleis).
 8. Juhul, kui lapsevanem või hooldaja loobub vabatahtlikult lapsele eraldatud kohast koolis, antakse see järgmisele lapsele pingereas, mille on kindlaks määranud kooli vastuvõtukomisjon.
 9. Esimesse klassi vastuvõetud laste lõplikud nimekirjad esitab kool vormikohaselt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale 10. septembriks.
 10. Õppeaasta jooksul 1. varasesse keelekümblusklassi võetakse ka vabade kohtade olemasolul.
 11. Õppeaasta jooksul 1. varasesse keelekümblusklassi soovivate õpilastega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli õppealajuhataja ja psühholoog. Komisjonil on õigus kaasata oma töösse eksperte (eripedagoog, klassiõpetaja, aineõpetaja või klassijuhataja). Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon, klassiküpsus ja valmisolek õppida varase keelekümblusmetoodika järgi.
 12. Lapsevanemal (hooldajal) on õigus viibida vestluse juures.
 13. Komisjoni soovitused on aluseks õpilase keelekümblusklassis kohanemist toetava individuaalplaani koostamisel ja /või lapsevanema nõustamisel, leidmaks lapsele sobivamat õppimiskeskkonda.

 

§3. Vastuvõtu kord 2.-9. varajasse keelekümblusklassi

 1. 2.-9. varasesse keelekümblusklassi võetakse vabade kohtade olemasolul.
 2. 2.-9. varasesse keelekümblusklassi soovivate õpilastega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli õppealajuhataja ja psühholoog. Komisjonil on õigus kaasata oma töösse eksperte (eripedagoog, klassiõpetaja või aineõpetaja, klassijuhataja). Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon, klassiküpsus ja valmisolek õppida varase keelekümblusmetoodika järgi.
 3. Lapsevanemal (hooldajal) on õigus viibida vestluse juures.
 4. Komisjoni soovitused on aluseks õpilase vastuvõtmiseks keelekümblusklassi, kohanemist toetava individuaalplaani koostamisel või lapsevanema nõustamisel, leidmaks lapsele sobivamat õppimiskeskkonda.

 

§4. Vastuvõtu kord 10. klassi.

 1. Koolil on õigus komplekteerida 1 kümnes klass.
 2. Dokumente võetakse vastu jooksva aasta 17. juunist kuni 27. juunini. Kui kümnendasse klassi jääb vabu kohti, võib need täita hilisemate avalduste alusel.
 3. 10. klassi õpilaskandidaatide hindamiseks moodustab direktor jooksva aasta 10. juuniks oma käskkirjaga 3-liikmelise vastuvõtukomisjoni ja määrab kindlaks selle töörežiimi. Komisjoni koosseisus on kooli direktor, õppealajuhataja, psühholoog. Vastuvõtukomisjon töötab ka nende õpilaskandidaatidega, kelle vanemad on vabade kohtade olemasolul avalduse esitanud pärast 27. juunit.
 4. NVRK-i 10. klassi võetakse õpilasi vastu ilma konkursita pärast NVRK-i põhikooli edukat lõpetamist aineõpetajate soovituste alusel.
 5. NVRK-i õpilased, keda ei võetud vastu aineõpetajate soovituse alusel, võivad seda teha üldistel tingimustel. (Vt p 6).
 6. Teistest koolidest võetakse õpilasi vastu eestikeelse vestluse, kirjaliku mõtiskluse, inglise keele ning venekeelse matemaatikatesti alusel (kokku 1,5 tundi), arvestatakse ka põhikooli tulemusi – aasta ning eksamite hindeid, kus põhikooli lõpueksamid on sooritatud positiivsele hindele ning õpilase motivatsiooni.
 7. Õpilane on gümnaasiumisse vastu võetud, kui on edukalt läbinud suulise vestluse ja sooritanud testid vähemalt 50%.
 8. Vestlust, mõtisklust ja testi saab sooritada 22. aprillil ning perioodil 17. juunist kuni 21. juunini. Testide sooritamise täpne aeg lepitakse kokku kooli ja sisseastuja vahel isikliku vestluse kaudu või läbi telefoni. Testi sooritajal peab kaasas olema isikut tõendav dokument.
 9. Vestluse- ja mõtiskluseteemad ning matemaatikatesti koostavad õppealajuhataja ja eesti keele ning matemaatika aineühenduse juhtajad. Materjalid kinnitab kooli direktor.
 10. Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilastele ja vanemale teatavaks hiljemalt 28. juuniks (info kooli kantseleis).
 11. NVRK võtab vabanenud kohtadele õpilasi vastu pingerea alusel kuni 30. augustini.
 12. Õppeaasta jooksul võetakse 10. klassi vabade kohtade olemasolul.
 13. Õppeaasta jooksul 10. klassi õppima soovijatega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli direktor, õppealajuhataja, psühholoog. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon ja valmisolek õppida NVRK-i gümnaasiumiklassis.
 14. Õpilasi võetakse vastu kirjaliku mõtiskluse, eestikeelse vestluse ja matemaatikatesti alusel (kokku 1,5 tundi), arvestades ka põhikooli ja 10. klassi tulemusi.

 

§5. Vastuvõtu kord 11.-12. klassi.

 1. 11.-12. klassi võetakse vabade kohtade olemasolul.
 2. 11.-12. klassi soovivate õpilastega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli direktor, õppealajuhataja, psühholoog. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon ja valmisolek õppida NVRK-i gümnaasiumiklassis.
 3. Õpilasi võetakse vastu kirjaliku mõtiskluse, eestikeelse vestluse ja matemaatikatesti alusel (kokku 1,5 tundi), arvestades ka põhikooli ja gümnaasiumi õpitulemusi. Soovijal peab kaasas olema põhikooli tunnistus koos hinnetelehega, väljavõte gümnaasiumis õppest – kursuste nimetused, kursuste arv klassiti ja kursuste hinded.
 4. Komisjon arvestab sh ka üldainete läbitud kursuste arvu.
 5. 12. klassi õppima asuda soovijal peab olema kaitstud uurimistöö.

 

§6. Lõppsätted

 1. Kord jõustub 2019. aasta 1. veebruaril.

Narva Vanalinna Riigikooli

õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 

 

§1. Üldsätted

 1. Käesolev kord on koostatud lähtudes «Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest» (vastu võetud 09.06.2010.a, RT I 2010, 41, 240, jõustumine 01.09.2010) § 27 lõike 4 alusel ning kooskõlas haridus- ja teadusministri 19.augusti 2010 määrusega nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” (RT I 2010, 60, 408 jõustumine 01.09.2010.).
 2. Narva Vanalinna Riigikool (NVRK - edaspidi kool) on keelekümblusmetoodikat rakendav põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena. Õppekeel on eesti keel. Kooli teeninduspiirkonnaks on Ida-Virumaa.
 3. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu varase keelekümblusprogrammi alusel töötavatesse põhikooli ja gümnaasiumi klassidesse.
 4. Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul lapsevanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse, millele lisab:
 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 2. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 3. selle olemasolul ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 4. 1. klassi vastuvõtmisel lapse koolivalmiduse kaardi;
 5. 6-aastase lapse vastuvõtmise korral lasteaia soovituse või/ja nõustamiskomisjoni positiivse otsuse asuda 1. klassi õppima;
 6. põhikooli klassidesse vastuvõtmisel ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ning jooksva õppeaasta hinnetelehe;
 7. gümnaasiumiastmesse vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja ning jooksva õppeaasta hinnetelehe.
 1. Digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral ei pea sisseastuja või tema vanem taotlusele lisama isikut tõendavat dokumenti.
 2. Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.
 3. Kool avalikustab vastuvõtu tingimused ja korra veebilehel.

 

§2. Vastuvõtu kord 1. klassi

 1. Dokumente võetakse vastu jooksva aasta 1. veebruarist kuni 15. märtsi kella 15.30-ni. Kui esimesse klassi jääb vabu kohti, täidab kool need hilisemate avalduste alusel, mis laekuvad kuni 31. augustini.
 2. Varase keelekümblusklassi õpilaskandidaatide koolivalmiduse hindamiseks moodustab direktor jooksva aasta 1. veebruariks oma käskkirjaga 7-liikmelise vastuvõtukomisjoni ja määrab kindlaks selle töörežiimi. Komisjoni koosseisus on kooli direktor, õppealajuhataja, psühholoog, logopeed, 3 algklasside õpetajat. Komisjon viib õpilaskandidaatidega läbi vestlusi ja praktilisi töid kuni jooksva aasta 22. märtsi kella 15.00-ni. Vastuvõtukomisjon töötab ka nende õpilaskandidaatidega, kelle vanemad on vabade kohtade olemasolul avalduse esitanud pärast 15. märtsi.
 3. Komisjon töötab iga lapse individuaalse arengu huvides, mis võimaldab lapse täisväärtuslikku arengut õppides tulevikus keelekümblusmetoodika alusel ning tagab lapse positiivse suhtumise õpikeskkonda.
 4. Lapsevanemal (hooldajal) on õigus viibida vestluse juures ja tutvuda lapse praktilise tööga.
 5. Kui õpilaskandidaate on rohkem kui vabu kohti, siis koostab komisjon pingerea, mille alusel võetakse õpilasi vastu vabanenud kohtadele kuni 31. augustini.
 6. Ühesuguse tulemuse korral on eelis keelekümbluslasteaia lõpetanul ja kandidaadil, kelle õed/vennad õpivad Narva Vanalinna Riigikoolis.
 7. Alates 26. märtsist teavitab kool vanemaid lapse 1. klassi vastuvõtmisest (info kooli kantseleis).
 8. Juhul, kui lapsevanem või hooldaja loobub vabatahtlikult lapsele eraldatud kohast koolis, antakse see järgmisele lapsele pingereas, mille on kindlaks määranud kooli vastuvõtukomisjon.
 9. Esimesse klassi vastuvõetud laste lõplikud nimekirjad esitab kool vormikohaselt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale 10. septembriks.
 10. Õppeaasta jooksul 1. varasesse keelekümblusklassi võetakse ka vabade kohtade olemasolul.
 11. Õppeaasta jooksul 1. varasesse keelekümblusklassi soovivate õpilastega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli õppealajuhataja ja psühholoog. Komisjonil on õigus kaasata oma töösse eksperte (eripedagoog, klassiõpetaja, aineõpetaja või klassijuhataja). Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon, klassiküpsus ja valmisolek õppida varase keelekümblusmetoodika järgi.
 12. Lapsevanemal (hooldajal) on õigus viibida vestluse juures.
 13. Komisjoni soovitused on aluseks õpilase keelekümblusklassis kohanemist toetava individuaalplaani koostamisel ja /või lapsevanema nõustamisel, leidmaks lapsele sobivamat õppimiskeskkonda.

 

§3. Vastuvõtu kord 2.-9. varajasse keelekümblusklassi

 1. 2.-9. varasesse keelekümblusklassi võetakse vabade kohtade olemasolul.
 2. 2.-9. varasesse keelekümblusklassi soovivate õpilastega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli õppealajuhataja ja psühholoog. Komisjonil on õigus kaasata oma töösse eksperte (eripedagoog, klassiõpetaja või aineõpetaja, klassijuhataja). Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon, klassiküpsus ja valmisolek õppida varase keelekümblusmetoodika järgi.
 3. Lapsevanemal (hooldajal) on õigus viibida vestluse juures.
 4. Komisjoni soovitused on aluseks õpilase vastuvõtmiseks keelekümblusklassi, kohanemist toetava individuaalplaani koostamisel või lapsevanema nõustamisel, leidmaks lapsele sobivamat õppimiskeskkonda.

 

§4. Vastuvõtu kord 10. klassi.

 1. Koolil on õigus komplekteerida 1 kümnes klass.
 2. Dokumente võetakse vastu jooksva aasta 17. juunist kuni 27. juunini. Kui kümnendasse klassi jääb vabu kohti, võib need täita hilisemate avalduste alusel.
 3. 10. klassi õpilaskandidaatide hindamiseks moodustab direktor jooksva aasta 10. juuniks oma käskkirjaga 3-liikmelise vastuvõtukomisjoni ja määrab kindlaks selle töörežiimi. Komisjoni koosseisus on kooli direktor, õppealajuhataja, psühholoog. Vastuvõtukomisjon töötab ka nende õpilaskandidaatidega, kelle vanemad on vabade kohtade olemasolul avalduse esitanud pärast 27. juunit.
 4. NVRK-i 10. klassi võetakse õpilasi vastu ilma konkursita pärast NVRK-i põhikooli edukat lõpetamist aineõpetajate soovituste alusel.
 5. NVRK-i õpilased, keda ei võetud vastu aineõpetajate soovituse alusel, võivad seda teha üldistel tingimustel. (Vt p 6).
 6. Teistest koolidest võetakse õpilasi vastu eestikeelse vestluse, kirjaliku mõtiskluse, inglise keele ning venekeelse matemaatikatesti alusel (kokku 1,5 tundi), arvestatakse ka põhikooli tulemusi – aasta ning eksamite hindeid, kus põhikooli lõpueksamid on sooritatud positiivsele hindele ning õpilase motivatsiooni.
 7. Õpilane on gümnaasiumisse vastu võetud, kui on edukalt läbinud suulise vestluse ja sooritanud testid vähemalt 50%.
 8. Vestlust, mõtisklust ja testi saab sooritada 22. aprillil ning perioodil 17. juunist kuni 21. juunini. Testide sooritamise täpne aeg lepitakse kokku kooli ja sisseastuja vahel isikliku vestluse kaudu või läbi telefoni. Testi sooritajal peab kaasas olema isikut tõendav dokument.
 9. Vestluse- ja mõtiskluseteemad ning matemaatikatesti koostavad õppealajuhataja ja eesti keele ning matemaatika aineühenduse juhtajad. Materjalid kinnitab kooli direktor.
 10. Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilastele ja vanemale teatavaks hiljemalt 28. juuniks (info kooli kantseleis).
 11. NVRK võtab vabanenud kohtadele õpilasi vastu pingerea alusel kuni 30. augustini.
 12. Õppeaasta jooksul võetakse 10. klassi vabade kohtade olemasolul.
 13. Õppeaasta jooksul 10. klassi õppima soovijatega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli direktor, õppealajuhataja, psühholoog. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon ja valmisolek õppida NVRK-i gümnaasiumiklassis.
 14. Õpilasi võetakse vastu kirjaliku mõtiskluse, eestikeelse vestluse ja matemaatikatesti alusel (kokku 1,5 tundi), arvestades ka põhikooli ja 10. klassi tulemusi.

 

§5. Vastuvõtu kord 11.-12. klassi.

 1. 11.-12. klassi võetakse vabade kohtade olemasolul.
 2. 11.-12. klassi soovivate õpilastega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli direktor, õppealajuhataja, psühholoog. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon ja valmisolek õppida NVRK-i gümnaasiumiklassis.
 3. Õpilasi võetakse vastu kirjaliku mõtiskluse, eestikeelse vestluse ja matemaatikatesti alusel (kokku 1,5 tundi), arvestades ka põhikooli ja gümnaasiumi õpitulemusi. Soovijal peab kaasas olema põhikooli tunnistus koos hinnetelehega, väljavõte gümnaasiumis õppest – kursuste nimetused, kursuste arv klassiti ja kursuste hinded.
 4. Komisjon arvestab sh ka üldainete läbitud kursuste arvu.
 5. 12. klassi õppima asuda soovijal peab olema kaitstud uurimistöö.

 

§6. Lõppsätted

 1. Kord jõustub 2019. aasta 1. veebruaril.